מזונות ילדים

הדין העברי מטיל על כל אב חובה אבסולוטית לזון את ילדיו עד להגיעם לגיל 18. חובה זו הורחבה מכוח הפסיקה עד לגיל השחרור משירות חובה או עד להגיעו של הילד לגיל 21 (או 20 אם מדובר בילדה), זאת נוכח מציאות החיים של בני הנוער בישראל. אולם, בתקופת השירות הצבאי נושא האב בשליש מגובה המזונות בהם נשא עת היו ילדיו קטינים.

היכן תובעים מזונות ילדים?

איך תובעים מזונות לשני ילדים או מזונות לשלושה ילדים? מה הסכום המינימלי לתשלום מזונות ילדים? סוגיית מזונות קטינים נמצאת בסמכות מקבילה, לפיכך ניתן להגיש תביעה למזונות קטינים בבית המשפט לענייני משפחה או לתבוע מזונות ילדים בבית הדין הרבני ושניהם יכריעו על-פי אותם הדינים.

ככלל, החוק מאפשר לקטין זכות תביעה עצמאית למזונותיו בפני בית המשפט לענייני משפחה באמצעות אחד מהוריו או באמצעות אפוטרופוס. בפועל, התביעה למזונות מוגשת באמצעות האם, שכן אב איננו זכאי למזונות קטינים.

הסכם בנוגע למזונות קטין

במקרה בו בני הזוג הגיעו להסכמה בנוגע לגובה המזונות יש להגישו לאישור בית-המשפט, שתפקידו לוודא כי מזונות הקטין נשקלו באופן ראוי ומספק לאורך ההסכם ובהליכים שקדמו לו. במידה ובית המשפט לא השתכנע שכך הדבר לא יהיה הקטין כבול להסכם שכרתו הוריו – הסכם מזונות ילדים או קטינים. אם ימצא בית המשפט כי סכום המזונות הנקוב בהסכם נקבע לאחר בחינה מהותית של צרכי הקטין, אזי בית המשפט יראה את תביעת הקטין כתביעה להגדלת מזונות ילדים (ועל כך ראה בערך “הגדלת או הקטנת מזונות”).

מזונות ילדים

גובה מזונות ילדים

עד איזה גיל משלמים מזונות? חובת האב לזון את ילדיו הינה חובה אבסולוטית. משמע, מוטלת על האב בהתעלם מהכנסתו או יכולתו הכלכלית ומצד שני, בהתעלם מהכנסת אמו של הילד ויכולותיה הכלכלית.

ניתן לחלק את המזונות למספר סוגים עיקריים:

מזונות ילדים בגירים עבור צרכים הכרחיים: צרכיו של הקטין שאינם דורשים הוכחה בהיותם נדרשים לצורך ניהול שגרת חייו. בין היתר: מזון,ביגוד, הנעלה וכיו”ב.

הפסיקה קבעה כי גובה התשלום בגין צרכים הכרחיים שאינם דורשים הוכחה יעמוד על סך של 1,150 ₪ בחודש (הלכת בן-עמי). יצוין, כי סכום זה אינו כולל הוצאות חינוך ובריאות מיוחדות והוצאות עבור גני ילדים ו/או מטפלת. כמו-כן, סכום זה אינו כולל דמי מדור להם זכאי הקטין עבור מקום מגורים ואחזקתו.

מזונות עבור צרכים ההכרחיים לקטין הספציפי: נוסף על תשלום המזונות שאינו דורש הוכחה, יבחן בית המשפט או בית הדין אליו מוגשת התביעה  את הצרכים ההכרחיים לקטין הספציפי שעניינו מונח לפניו. כך למשל במצב בו הקטין סובל מקשיי למידה ניתן לחייב את האב בתשלום עבור ההוצאות הנגזרות מכך.

מזונות מדין צדקה: מזונות שמעבר לצרכים ההכרחיים לקטין וניתנים מכוח הדין העברי עם הגיעו של הקטין לגיל 15. לצורך חישוב מזונות מדין צדקה תילקח בחשבון הכנסת האב וניתן להתחשב גם בהכנסת האם. תחת קטגוריה זו ניתן למנות: משחקים, הוצאות לבילויים וכדומה.

בשנים האחרונות עלו טענות כנגד חוסר השוויון בנטל המזונות, אשר חל במלואו על האב ללא כל התחשבות ביכולתה הכלכלית של האם והכנסותיה. בשל כך, החלו יוזמות של בית המשפט לענייני משפחה במסגרתן צומצמו הקריטריונים המוכרים כ”צרכים הכרחיים” תוך הרחבת ההוצאות הנחשבות ל”מזונות מדין צדקה”, זאת במטרה לצמצם את חוסר השוויון בנטל המזונות בין ההורים.

מזונות ילדים

דמי המדור

דמי המדור נחשבים לחלק ממזונותיו של הקטין, המשולמים לו עבור מגוריו וההוצאות הנלוות לכך. בין היתר נכללים בדמי המדור: שכר דירה/ משכנתא, מיסי עירייה וכן תשלומים שוטפים הנחוצים לאחזקת דירה (חשמל,מים, וועד בית, אינטרנט, ניקיון וכו’).

חישוב דמי המדור נעשה בהתאם למספר הקטינים המתגוררים בבית: עבור קטין אחד יישא האב בכשליש מדמי המדור; עבור 2 קטינים בכ – 40%; ועבור 3 קטינים ב – 50% מדמי המדור.
מה זה היוון דמי מדור? מה עושים במקרה של הפחתת דמי מדור? או ביטול של דמי מדור? לייעוץ חייגו עכשיו: 04-8661919 

הוצאות מיוחדות

כחלק ממזונותיו זכאי הקטין להשתתפות בהוצאות החינוך המיוחדות ובהוצאות הבריאות המיוחדות, במידה ומדובר על מזונות ילדים נכים ההוצאות המיוחדות משתנות. הוצאות הבריאות המיוחדות הינן הוצאות שאינן כלולות בסל הבריאות: טיפולי שיניים,  טיפולים פסיכולוגיים, בדיקות מומחים, הוצאות עבור משקפיים וכו’.

בדומה, הוצאות החינוך המיוחדות הינן הוצאות עבור צרכי לימוד, חוגים,שיעורים פרטיים, תלבושת אחידה, קייטנות וכו’.

בניגוד לדמי המזונות המשולמים עבור צרכיו ההכרחיים של הקטין ומוטלים באופן אבסולוטי על האב, ככלל במקרה של הוצאות חינוך או הוצאות בריאות מיוחדות התשלום מתחלק בין ההורים בחלקים שווים, למעט אם נקבע אחרת ע”י בית המשפט.

דמי טיפול

נוסף על חובתו של האב לשלם עבור מעון ו/או גן לקטין, חייב האב בדמי טיפול המשולמים כחלק ממזונותיו של הקטין. התשלום ניתן לאם או למטפלת המועסקת מטעמה עבור הטיפול בקטין בשעות שבהן הקטין אינו שוהה במוסד חינוכי. דמי הטיפול נקבעים בהתאם לנסיבות העניין וגילו של הילד. בתי המשפט מכירים בכך שילד פעוט מצריך שעות טיפול ממושכות יותר מילד בגיל הגן או בית הספר ונוטים לפסוק דמי טיפול בהתאם.

אופן גביית מזונות ילדים וקטינים

במידה והאב אינו ממלא אחר החלטת בית המשפט או פסק הדין שניתן בעניין מזונות הילדים, עומדות בפני האם שתי דרכים אפשריות לגביית המזונות:

גבייה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל: על מנת לפעול באפיק זה על האם לפתוח תיק הוצאה לפועל נגד האב. כיום, מתוך הבנת החשיבות הגלומה בתשלום מזונות קטינים מקל החוק על ההליך, ומאפשר ביתר קלות להפעיל הליכים מבצעיים כגון: עיקולים, צווי מאסר וצווי עיכוב יציאה מן הארץ נגד החייב במזונות. כמו כן, תיק מזונות איננו נכלל בתיקי איחוד או כינוס נכסים ואף מתעדכן מידי חודש בגובה המזונות שנפסקו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

החיסרון בהליכים אלו טמון בכך שכאשר לאב אין הכנסה או רכוש יכולת הטלת הסנקציות מוגבלת. בדומה, מידת האפקטיביות של ההליכים פוחתת במקרים בהם האב אינו נרתע מצווי מאסר ו/או צווי עיכוב יציאה מהארץ. במקרים כגון אלו, יתכן שעדיף יהיה לגבות את המזונות מן המוסד לביטוח לאומי.

גבית מזונות לילדים באמצעות המוסד לביטוח לאומי

תביעת מזונות ילדים ביטוח לאומי – חלופה זו עדיפה על-פני הגבייה באמצעות ההוצאה לפועל, היות והאם פטורה מהניסיון לגבות את כספי המזונות בכל חודש בחודשו. בדרך זו מקבלת האם באופן קבוע סכום חודשי המשולם כקצבה מהמוסד לביטוח הלאומי, כאשר המוסד הוא זה שפועל למיצוי הליכי הגבייה מול האב.

החיסרון בחלופה זו הוא שלא משולם לאם מלוא הסכום שנפסק בגין מזונות הילדים, אלא סכום לו היא זכאית בהתאם לדירוג שקבע המוסד לביטוח לאומי.  אולם, באפשרותה של האם לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולפתוח תיק בגין ההפרש שבין המזונות בהם חב האב לבין הקצבה המשולמת מן הביטוח הלאומי.

דילוג לתוכן