ניהול עיזבון

חוק הירושה מסמיך את בית המשפט לענייני משפחה ו/או את הרשם לענייני ירושה למנות מנהל עזבון במקרים מסוימים. מנהל העיזבון המתמנה לתפקיד יכול שיהא תאגיד, אדם פרטי, או נציג מטעם המדינה (האפוטרופוס הכללי). עוד מורה החוק, כי במקרים בהם קבע המוריש במסגרת צוואתו כי ברצונו למנות אדם מסוים למנהל עזבונו לאחר מותו, ימונה אותו אדם למנהל העיזבון ככל שהוא נותן את הסכמתו לכך וככל שבית-המשפט השתכנע כי אכן יש צורך בניהול העיזבון.

בית-המשפט או הרשם לענייני ירושה מוסמכים לחרוג מהוראות המוריש ולקבוע כי האדם שנבחר על-ידו לא ימונה לתפקיד מנהל העיזבון רק במקרים חריגים, בהם מתקיימות נסיבות מיוחדות שמצדיקות את אי-מינויו של אותו אדם.  

מנהל העיזבון – כשמו כן הוא – אחראי על ניהול העיזבון ממועד מינויו ועד תום הליך ההורשה. במסגרת תפקידו, עליו לפעול לכינוס נכסי העיזבון (דבר המצריך בחינה מוקדמת של השאלה אילו נכסים נכללים בעיזבונו של המנוח ואילו לא), לפעול לסילוק חובותיו של המנוח ככל שצבר כאלו בחייו, ולבסוף לחלק את יתרת כספי העיזבון בין יורשיו של המנוח בהתאם לצוואתו או בהתאם להוראות חוק הירושה בהעדר צוואה תקפה. ככלל, ממועד מינויו מוענקות למנהל העיזבון סמכויות רחבות היקף ובאפשרותו לבצע כל פעולה הנדרשת לשם ביצוע תפקידו, למעט הפעולות שהוחרגו מפורשות בחוק, ביניהן: העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר או של דירה, השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה,  פעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק, מתן ערובה או כל פעולה אחרת שלגביה קבע בית-המשפט שהיא טעונה אישור מטעמו.

באפשרותו של בית – המשפט למנות מנהל עיזבון זמני או קבוע. לרוב, ימונה ניהול עיזבון זמני בטרם ניתן צו הירושה או צו קיום הצוואה, במקרים בהם קיים צורך דחוף וממשי לביצוע פעולות משפטיות לשם שמירת נכסי העיזבון. מנהל עיזבון קבוע לעומת זאת, ממונה במקביל למתן צו הירושה/ צו קיום הצוואה או אחריו רק במקרים בהם הוכח כי אכן קיים צורך ממשי במינויו (למשל במקרים של סכסוך בין היורשים, מצב בו אחד היורשים הינו קטין או במקרים של ריבוי יורשים).

שכר הטרחה של מנהל העיזבון משולם מתוך נכסי עזבון המנוח והיקפו נקבע על-ידי בית-המשפט בעת המינוי, בכפוף למגבלה הקבועה בחוק לפיה שכר הטרחה לא יעלה על שלושה אחוזים משוויו של העיזבון (ובמקרים חריגים עד ארבעה אחוזים). בפועל, נקבע שווי שכר הטרחה בהתאם לנסיבות העניין, בהתחשב במידת המורכבות של ניהול העיזבון הספציפי המושפעת בין היתר משווי הנכסים הנכללים בעיזבון.

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בניהול עיזבונות ומבצע תפקידו זה על הצד הטוב ביותר, תוך הקפדה על ניהול ההליך באופן יעיל, מהיר ומקצועי שיטיב עם היורשים ויעלה בקנה אחד עם רצון המנוח.

דילוג לתוכן