תביעה לשינוי גובה המזונות

שינוי גובה המזונות

לאחר שנקבעו מזונות ילדים בפסק דין או בהסכם, ניתן להגיש תובענה להקטנתם או להגדלתם על פי העניין.

במצב בו מוגשת תביעה להקטנת/הגדלת גובה המזונות על בית המשפט לבחון האם חל שינוי מהותי בנסיבות ממועד מתן פסק הדין/ההסכם ועד הגשת התביעה המאוחרת. נטל ההוכחה מוטל על כתפי מי שטוען לשינוי נסיבות.

במקרה בו נקבעו מזונות קטינים בהסכם

קטינים אינם צד להסכם שנכרת בין הוריהם. כמו כן, על פי החוק לקטינים נתונה זכות עצמאית להגיש תביעה למזונותיהם בבית המשפט לענייני משפחה. בנסיבות אלו השאלה המשפטית בה דן בית המשפט הינה האם צרכיהם של הקטינים נבחנו באופן מהותי לפני החתימה על ההסכם, או האם בדיונים ובהליכים שקדמו להסכם ניתן דגש ומשקל של ממש לצרכיהם של הקטינים.

במידה ויקבע על ידי בית המשפט כי צרכי הקטינים לא נדונו ולא נבחנו באופן מהותי, התביעה להגדלת המזונות תיחשב כתביעה ראשונית למזונות ותיבחן כתביעת מזונות לכל דבר, אשר במסגרתה יבחנו צרכי הקטין יכולתו הכלכלית של אביו.

לעומת זאת, במידה ויקבע כי המזונות נקבעו בהסכם לאחר בחינה מהותית של צרכי הקטינים, תיחשב התובענה כתביעה להגדלת מזונות ,ובמסגרתה יעמוד בית המשפט על קיומו של שינוי מהותי בנסיבות, אשר הוכחתו אינה פשוטה כלל ועיקר.

מהו שינוי נסיבות שיכול להביא להגדלה/הקטנת מזונות?

כאמור לעיל, נדרש להוכיח שינוי מהותי בנסיבות. פיטוריו של האב ממקום עבודתו איננו מהווה בהכרח שינוי מהותי, שכן חובתו לזון את ילדיו ממילא איננה תלויה בהיותו מועסק או בעל הכנסה כלל. כמו כן, בעת פסיקת המזונות ניתן היה לצפות כי קיימת אפשרות או היתכנות שהאב יאבד את מקום עבודתו.

גם הרעה ממשית במצב הבריאותי וירידה בכושר ההשתכרות לא תהווה באופן אוטומטי שינוי נסיבות מהותי. במקרים כאלו בית המשפט יבחן קיומה של פוליסת ביטוח המפצה על ירידה בכושר ההשתכרות או קבלתה של קצבה בגין כך.

אם כן, שינוי מהותי הינו שינוי שלא ניתן היה לצפות בעת פסק הדין או בשעת עריכת ההסכם. הכוונה היא לשינוי נסיבות שהביא לפגיעה אנושה וממשית ביכולת ההשתכרות של האב, ואין המדובר בשינוי של מה בכך. לרוב יהיו אלו מקרים של אובדן הכנסה וכושר השתכרות קבועים שמהם אין תקנה, כאשר אין מקור חליפי להכנסה שאבדה.

נזכיר, כי גובה המזונות נקבע גם באמצעות בחינה של רכושו של האב ונכסיו, וככל שאלו קיימים ועומדים לו יהיה קשה יותר להוכיח שינוי נסיבות שיביא להפחתת שיעור המזונות.

גם תובענה להגדלת המזונות נבחנת על פי אותם הכללים. על השינוי בנסיבות להיות מהותי. עליה בהכנסתו של האב אינה מהווה כשלעצמה נימוק מספיק להגדלת המזונות, היות וגובה המזונות נקבע על פי צרכי הקטנים ואין בעליה בהכנסתו של האב כמשנה באופן אוטומטי את צרכיהם של הקטינים.

שינוי נסיבות שיביא להגדלה יהיה בדרך כלל הוצאה גדולה ובלתי צפויה לה הקטין זקוק. למשל, אבחונו כבעל קשיי למידה או הפרעת קשב וריכוז המצריכים טיפולים מיוחדים.

דוגמא אחרת היא שינוי לרעה במצב הבריאותי חלילה, באופן המצריך טיפולים, נסיעות ועזרת צד ג’. גם גילויים חיוביים שלא נצפו בעבר, כגון גילוי שהקטין הוא עילוי או מחונן באופן המצריך השקעה מצד הוריו לטיפוח כישרונו יכול לכאורה להיחשב שינוי מהותי בנסיבות.

© Copyright - בנייה: אס אם דיזיין עיצוב: סטודיו שלומית טולדו