ייפוי כח מתמשך ומסמכים משפטיים

02

משרדנו מציע שורה של מוצרים משפטיים מותאמים אישית, המאפשרים לקהל לקוחותינו לתכנן את עתידם ועתיד ילדיהם במקרה של אובדן כשירות משפטית, ללא צורך בהליכים משפטיים יקרים ומתישים.

מסמך משפטי המאפשר למנות אדם (מיופה כוח) שיטפל בעניינים הרפואיים, הרכושיים והאישיים של אחר (מייפה הכח), למקרה שיגיע למצב בו תואבד כשירותו המשפטית וכן לתת הוראות למיופה כוח כיצד לנהוג בעניינים שבטיפולו. ייפוי הכוח נחתם בעת שמייפה הכח המבקש להקנות ייפוי כח לאדם אחר – כשיר משפטית, ונכנס לתוקף רק במידה ואותו אדם מאבד את כשירותו המשפטית. מיופה הכוח רשאי לטפל בענייניו של מייפה הכח לגביהם הוסמך בהתאם להנחיות שניתנו בייפוי הכוח המתמשך. ייפוי כוח מתמשך נותן לכם את הכוח לשלוט בעתידכם ולמנוע מראש הליכים משפטיים מסורבלים, מתישים של מינוי אפוטרופוס.
מסמך משפטי המאפשר לאדם לתת הנחיות לאפוטרופוס העתידי שלו, ככל שבית המשפט ימנה כזה. עורך ההנחיות יכול לתת הנחיות לאפוטרופוס בעניינים רפואיים, רכושיים ואישיים וכן לבקש כי ימונה אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים במשותף, ואף לתת הנחיות בדבר היקף הסמכויות והאחריות שהוא מבקש לתת לכל אחד מהם. ההנחיות המקדימות יילקחו בחשבון על-ידי בית-המשפט שדן במינוי האפוטרופוס, אך בית המשפט הוא שיכריע בנושא.
מסמך משפטי המאפשר להורה של קטין או אפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר, או אדם שמשמש אפוטרופוס "למעשה" של קטין או בגיר, להביע את רצונו לגבי האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד, ככל שהוא עצמו לא יוכל למלא את תפקידו . המסמך מאפשר למבקש להביע את רצונו לגבי זהות האפוטרופוס המחליף, וכן לתת הנחיות כיצד יפעל בעניינים הרפואיים, הרכושיים והאישיים שניתן לו בעניינם סמכות. יש לציין כי מסמך הבעת רצון נועד למקרה של אובדן כשרות משפטית של האפוטרופוס, וכי הבעת רצון למקרה של פטירת האפוטרופוס, יש לערוך במסגרת צוואה. בית המשפט ייתן עדיפות למינוי על-פי מסמך הבעת רצון או צוואה, אם יראה שהדבר לטובת האדם שממונה לו האפוטרופוס, וינחה את האפוטרופוס המחליף לפעול לפי ההנחיות במסמך או בצוואה, אם ישנן.
דילוג לתוכן